máj.
12

Településtervezési tárgyú jogszabályváltozások

A Magyar Közlöny 84. számában megjelent a – mintegy 35 törvényt módosító – a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása érinti az értelmező rendelkezéseket. A módosítás alapján a településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása érdekében

a) a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása,

b) a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési érdek és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával,

c) a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.

A rendelet új 8. §-a szerint a településtervet, - országos digitális nyilvántartásra alkalmas módon - a területfejlesztési dokumentumokkal és a területrendezési tervekkel összhangban, az országos településrendezési és építési szakmai előírások figyelembevételével, továbbá azok elkészítéséről szóló, e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint kell elkészíteni.

A módosítás tartalmazza továbbá a településfejlesztési tervet, a településrendezési tervet, valamint a fővárosra vonatkozó sajátos rendelkezéseket tartalmazó fejezeteket is.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása szerint a településképi rendelet a  település teljes közigazgatási területére, részterületére vagy a  – településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre, az építési tevékenységgel érintett építmények – ideértve a  sajátos építményfajtákat is – településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A törvény előírásai három lépcsőben, 2021. május 11-én, 2021. július 1-jén és 2022. január 1-jén lépnek hatályba.

A kistelepülési településtervek elkészítésének támogatásához szükséges intézkedésekről szóló 1252/2021. (V. 10.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével támogatási rendszert dolgoz ki a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Pluszból településtervezési feladat ellátásához támogatást igénybe nem vevő kistelepülések támogatására.

A támogatás összege 2021-ben 500 000 000 forint, 2022-ben és 2023-ban 1 500 000 000-1 500 000 000 forint.

Magyar Közlöny 84. szám


A Magyar Közlöny 85. számában megjelent, az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról szóló 4/2021. (V. 10.) NMHH rendelet előírásai alapján a veszélyhelyzet ideje alatt, továbbá a  veszélyhelyzet megszűnésének napját követő 180 napon belül lejáró végleges építési engedély, végleges bontási engedély, valamint a  2021. február 15. napját megelőzően nyilvántartásba vett, előzetes bejelentésen alapuló építési vagy bontási jogosultság külön erre irányuló kérelem hiányában is meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított további egy évvel.

A rendelet a kihirdetését követő napon, 2021. május 11-én lép hatályba.

A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Török Köztársasággal összefüggő módosításáról szóló 12/2021. (V. 10.) KKM rendelet alapján Magyarország és a Török Köztársaság a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött.

Magyar Közlöny 85. szám